Strefa pacjenta

Przetwarzanie danych osobowych
2020.09.02

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Gemini-Med sp. z o.o. jako Administrator Pani / Pana danych osobowych (dalej w skrócie jako ADO), przekazuje informację niezbędną w przypadku zbierania danych osobowych, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - tzw. RODO.

CZY PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZEKAZYWANE INNYM PODMIOTOM ?

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:

 1. pracownicy i współpracownicy ADO upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie ADO;
 2. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług medycznych – inne podmioty lecznicze w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych;
 3. podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym: a) dostawcom usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu medycznego, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierski, ubzpiuwczyciel, słuzba BHP e); b) dostawcom usług prawnych i doradczych, m.in. w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną przez ADO działalnością gospodarczą oraz obrony przed roszczeniami; c) zleceniodawcom, z którymi ADO zawarł umowy na świadczenie usług medycznych; d) laboratoriom badawczym wykonującym badania zlecone przez Państwa; e) sądom i organom państwowym – na podstawie wyroku sądu lub innej wiążącej podstawy prawnej; f) innym podmiotom, osobom lub organom – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa, w tym osobom upoważnionym przez Państwa w ramach realizacji praw pacjenta; z zastrzeżeniem, że takie udostępnienie Państwa danych wyżej wymienionym podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem. CZY PAŃSTWA DANE BĘDĄ PRZEKAZYWANE DO PAŃSTW POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY ? Nie. Obecnie nie ma planów przekazywania Państwa danych osobowych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię).

CZY PAŃSTWA DANE OSOBOWE PODLEGAJĄ PROFILOWANIU ?

Nie. Dane osobowe Pacjentów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

JAKIE PRAWA MAJĄ PAŃSTWO W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH PRZEZ ADO ? W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez ADO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO);
 2. prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO);
 3. prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 5. prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO. Mogą Państwo skorzystać z wyżej wymienionych uprawnień kontaktując się z ADO:
 6. poprzez e-mail: biuro@geminimed.pl;
 7. drogą pocztową: Geminii-Med sp. z o.o., ul. Trzebnicka 20/4, 56-10 Wołów
 8. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.geminimed.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel. 71 389 79 90 e-mail: iod@geminimed.pl

PRAWO DO SKARGI Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, jeśli przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych ADO naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Jeśli ADO przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie zgody, to przysługuje Państwu również prawo jej wycofania w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność przetwarzania, którego dokonuje się na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Mogą Państwo wycofać zgodę:

 1. poprzez e-mail: biuro@geminimed.pl;
 2. drogą pocztową: Geminii-Med sp. z o.o., ul. Trzebnicka 20/4, 56-10 Wołów
 3. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.geminimed.pl

PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym profilowania, w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych przez ADO jest: 1.niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), 2.uzasadniony interes prawny ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Po złożeniu sprzeciwu ADO nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych opierając się na wyżej wymienionych podstawach, chyba że wykaże istnienie ważnych i prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw czy wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia oraz obrony roszczeń. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH ADO stosuje odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne by Państwa dane osobowe były bezpieczne, tzn. zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą czy zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych u ADO zostały wdrożone adekwatne zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczno-informatyczne oraz fizyczne.

Autor: Gemini
©2014-2024 lek-med.pl - strony dla lekarzy | Polityka cookies | Polityka prywatności
Przychodnia Geminimed Wołów
Trzebnicka 20/4, 56-100 Wołów